COMUNICACIÓ ORAL


Normes generals d'enviament

NORMES GENERALS D'ENVIAMENT DE COMUNICACIONS
Els resums de les comunicacions s'enviaran en el formulari d'enviament de les comunicacions dissenyat per aquest congrés. S'especificarà la modalitat a escollir, format oral o pòster electrònic i el primer autor serà el responsable i orador, qui una vegada acceptat el resum, haurà d'estar inscrit al congrés per poder presentar el treball.
Un autor o grup d'investigadors no podrà presentar més de dos comunicacions, si presenta tres comunicacions hauran d'estar inscrits al congrés dos professionals, si quatre, tres, i així successivament.
El comitè científic és qui decideix el format de presentació de la comunicació quan s'informa de l'acceptació de la mateixa.
Els resums de les comunicacions s'han d'enviar mitjançant el formulari "enviament de resum" i en la "plantilla RESUM" que trobaràs a l'apartat de comunicació Oral o e-Pòster com a arxiu adjunt. El resum no haurà de tenir més de 300 paraules i s'utilitzarà lletra Arial, tamany 10 i interlineat d'1, respectant els marges establerts, només un full i amb un pes màxim de 10Mb.
La data límit per presentar els resums serà el dia 11 de setembre de 2012 a les 24:00 hores.
Les comunicacions acceptades s'han d'enviar per correu electrònic com a arxiu adjunt a l'adreça de la Secretaria Tècnica del Congrés (congres2012@aificc.cat) en la "plantilla de comunicació" que trobaràs a l'apartat de comunicació Oral o e-Pòster amb un pes màxim de 10Mb.
A l'adreça de correu electrònic que ens faciliti l'autor responsable de l'enviament es confirmarà la recepció de la comunicació i, posteriorment, s'informarà de l'acceptació o no de la mateixa i la modalitat de presentació que determini el comitè científic. El certificat de la comunicació presentada es lliurarà en aquesta adreça de correu electrònic un cop finalitzat el congrés.
S'atorgaran dos premis econòmics a les dues millors comunicacions orals de 300€ i 200€ oferts pel COIB.
Els membres del comitè científic i organitzador podran presentar comunicacions, però no optaran a premi.

Normes de comunicació oral

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS ORALS
S'haurà de lliurar la comunicació oral a la Secretaria Tècnica del Congrés en suport informàtic USB (pen-drive), almenys 3 hores abans de l'inici de la sessió.
L'autor que realitzarà la presentació del treball es presentarà a la sala almenys 15 minuts abans de la sessió i confirmarà la seva presència al moderador de la taula.
El temps assignat per a presentar la comunicació oral és de 3 minuts i es disposarà d'un temps de debat després de cada comunicació d'1 minut.
El resum de la comunicació oral haurà de tenir les següents característiques:
1. Utilitzar la plantilla dissenyada per a la presentació de comunicacions orals.
2. S' estructurarà la presentació en 3 diapositives: 1. Objectius i metodologia, 2. Resultats i 3. Conclusions i mail de contacte.
3. Utilitzar la regla del 7x7 per a les diapositives de text: 7 paraules per línia i 7 línies de text per diapositiva.
4. Tipus de font: Arial. Tamany de lletra per al títol de 36. Tamany de lletra per al text de 24. Tamany de lletra per als gràfics de 14.

La presentació de la comunicació oral implica l'acceptació d'aquestes normes per part dels autors i el seu consentiment per a la publicació en la documentació del congrés i en qualsevol tipus de format.
Els diplomes acreditatius de la presentació de la comunicació seran lliurats pel moderador de la taula al finalitzar la sessió.

Comunicacions orals acceptades

Per ordre alfabètic:

 

 • A quin perfil de dona afecta el climateri? Quin significat te per la dona
 • Actualització d´un pla multidisciplinari de prevenció i d´actuació envers  la violència de gènere.
 • Adherencia terapeutica
 • Avaluació d’un pla de millora en la gestió de les tires reactives (tr) pels autocontrols dels  diabètics
 • Com més grans, més sobrepes?
 • Conocimientos sobre el autocuidado de los pies en pacientes diabéticos
 • Conocimientos y prácticas de los pacientes en relación al autocuidado de las úlceras de etiologia venosa en la atención primaria
 • Continuïtat Assistencial Postalta hospitalària per exacerbació d’Insuficiència Cardíaca (IC) o Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)
 • Endinsant-nos a l’adolescència
 • Evaluación de un nuevo método diagnostico de Neuropatia Diabética
 • Existeix  relació entre  l’autoestima i  el suport familiar  amb els malalts diagnosticats de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica(MPOC)?
 • Exploració de la comunicació intersectorial des del punt de vista del pacient amb demència/cuidadors i dels professionals implicats.
 • Finalitzen la pauta vacunal de virus del papil•loma humà les nostres pacients?
 • Grau de cobertura vacunal enfront la grip dels treballadors de serveis públics
 • Hábitos de salud en la primera infancia
 • Índex turmell-braç a les consultes d'infermeria de primària: què tenim?
 • Ingesta de macronutrients en una mostra de subjectes en risc de desnutrició
 • La monitoritzacio ambulatoria de la pressió arterial, una tècnica infermera de diagnòstic i seguiment dela hipertensió arterial
 • Nou anys de cremades solars
 • Nous rols d’infermeria en la Continuïtat Assistencial (CA) dels pacients crònics complexos
 • Obesitat: No és només una qüestió de pes.
 • Pràctiques en l'autocura en pacients amb insuficiència cardíaca(ic) atesos a l'atenció primària
 • Pressió de pols en pacients majors de 80 anys
 • Prevenció de l'obesitat infantil com futura patologia crònica.
 • Qualitat de l´espirometria a l´atenció primària, experiència de la sap
 • Qualitat de l´espirometria segons el mètode de control utilitzat
 • Què en saben els nostres mestres de l’asma?
 • Registre Infermer com a font d’Informació
 • Súper-nit: al cap d’un any...
 • Taller Psicoeducatiu. Per cuidar... Cuida’t
 • Un programa comunitari per fomentar l’activitat física pot ajudar a prevenir el risc cardiovascular i millorar la qualitat de vida?

Plantilla Comunicació