E-PÒSTER


Normes generals d'enviament

NORMES GENERALS D'ENVIAMENT DE COMUNICACIONS
Els resums de les comunicacions s'enviaran en el formulari d'enviament de les comunicacions dissenyat per aquest congrés. S'especificarà la modalitat a escollir, format oral o pòster electrònic i el primer autor serà el responsable i orador, qui una vegada acceptat el resum, haurà d'estar inscrit al congrés per poder presentar el treball.
Un autor o grup d'investigadors no podrà presentar més de dos comunicacions, si presenta tres comunicacions hauran d'estar inscrits al congrés dos professionals, si quatre, tres, i així successivament.
El comitè científic és qui decideix el format de presentació de la comunicació quan s'informa de l'acceptació de la mateixa.
Els resums de les comunicacions s'han d'enviar mitjançant el formulari "enviament de resum" i en la "plantilla RESUM" que trobaràs a l'apartat de comunicació Oral o e-Pòster com a arxiu adjunt. El resum no haurà de tenir més de 300 paraules i s'utilitzarà lletra Arial, tamany 10 i interlineat d'1, respectant els marges establerts, només un full i amb un pes màxim de 10Mb.
La data límit per presentar els resums serà el dia 11 de setembre de 2012 a les 24:00 hores.
Les comunicacions acceptades s'han d'enviar per correu electrònic com a arxiu adjunt a l'adreça de la Secretaria Tècnica del Congrés (congres2012@aificc.cat) en la "plantilla de comunicació" que trobaràs a l'apartat de comunicació Oral o e-Pòster amb un pes màxim de 10Mb.
A l'adreça de correu electrònic que ens faciliti l'autor responsable de l'enviament es confirmarà la recepció de la comunicació i, posteriorment, s'informarà de l'acceptació o no de la mateixa i la modalitat de presentació que determini el comitè científic. El certificat de la comunicació presentada es lliurarà en aquesta adreça de correu electrònic un cop finalitzat el congrés.
S'atorgaran dos premis econòmics a les dues millors comunicacions orals de 300€ i 200€ oferts pel COIB.
Els membres del comitè científic i organitzador podran presentar comunicacions, però no optaran a premi.

Normes de e-pòster

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE PÒSTERS ELECTRÒNICS
El resum del pòster, haurà de tenir les següents característiques:
1. Utilitzar la plantilla dissenyada per a la presentació dels pòsters electrònics.
2. Estructurar la comunicació de la següent manera:
Títol, autors, centre de treball/ Introducció/ Objectius/ Material i mètodes/ Resultats /Conclusions/
Mail de contacte.
3. Autors màxim 6. Escriure els dos cognoms i la inicial del nom, sense punt, i separats per una coma.
4. Tipus de font: Arial. Tamany de lletra per al títol de 32 en negreta. Tamany de lletra per al text de 24. Tamany de lletra per als gràfics de 18.
5. Guardar la diapositiva com a imatge en el menú seleccionant guardar com a "pdf". Es pot instal·lar en el seu ordinador aquest software gratuït: http://pdfcreator.softonic.com/
6. El tamany màxim admès del pòster serà de 5 Mb.
7. El pòster serà enviat per correu electrònic com a arxiu adjunt a l'adreça de la Secretaria Tècnica del Congrés (congres2012@aificc.cat) abans del dia 21 d'octubre a les 24:00 hores.

L'enviament del pòster electrònic implica l'acceptació d'aquestes normes per part dels autors i el seu consentiment per a la publicació en la documentació del congrés i en qualsevol tipus de format.
Els diplomes acreditatius de la presentació del pòster seran lliurats al primer autor del treball a la Secretaria Tècnica del Congrés.

E-pòsters acceptats

Per ordre alfabètic:

 

 • ¿La puesta a la venta de la anticoncepción de emergencia (AE) afecta a la dispensación en centros de urgencias?
 • “Ser pares” amb les noves tecnologies
 • Absorbentes para Incontinencia. ¿Somos conscientes de su uso?
 • Activitat grupal per deshabituació al tabac en Atenció Primària
 • Alimentació i Empoderament de la salut en la població marroquina que viu a Catalunya
 • Aproximació del control dels dm al nostre eap
 • Aquesta avia és un perill
 • Assegurem un futur gestionant el present
 • Atenció d’infermeria en la detecció del peu diabètic
 • Atenció d’infermeria en la detecció del peu diabètic
 • Avaluació de l’adherència terapèutica en el pacient amb Diabetis Mellitus tipus 2
 • Avaluació de la Salut Mental Positiva en pacients crònics en l’Atenció Primària
 • Avaluació de les activitats preventives (protocol d’acollida) en població immigrant atesa en un Centre d’Atenció Primària (CAP).
 • Avaluació de les visites espontànies ateses per infermeres en un centre de salut
 • Avaluació infermera dels coneixements de la Insuficiència Cardíaca
 • Caminem per fer salut
 • Com afecta la crisis econòmica la nostra salut mental?
 • Com estan els nostres nonagenaris?
 • Comparativa control Sintrom infermeria amb medicina
 • Consulta d’infermeria de demanda aguda, nou rol a primària.
 • Consulta de deshabituació tabàquica: que pensen els usuaris?
 • Counselling a la consulta d’infermeria.
 • Crear  equip: la filosofia d’un centre d’atenció primària de nova creació
 • Cribatge de simptomatologia depressiva en la població geriàtrica d’una  Àrea Bàsica de Salut (ABS) urbana
 • Cuidados de enfermería en pacientes sometidos a radioterapia de cabeza y cuello.
 • Cuidant-nos en la crisi
 • Cuidar al cuidador : evitem la sobrecàrrega
 • De grupo a equipo
 • Descripció i control del pacient amb TAO
 • Detecció oportunista d’alteracions espiromètriques ignorades en població fumadora
 • Deteriorament de la integritat: variants de registre.
 • Disminució de l’anticoncepció d’emergència en un centre d’atenció primària
 • Disminuir la variabilitat en el registre a l’HC informatitzada de les intervencions infermeres als pacients amb DM, HTA i MPOC
 • Educació grupal d’infermeria a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (mpoc)
 • Efectividad de una Consulta de Demanda Aguda gestionada  por Enfermería en un ABS
 • Eficiència de la Gestió Compartida de la Demanda Espontània al CAP durant l’any 2011
 • El camí cap a l’autonomia
 • El camí cap a l'autocura, un camí cap a l'èxit. Basat en els resultats del Programa Pacient Expert de Catalunya, realitzat en les diferents àrees rurals.
 • El dolor silent
 • El maneig de la IC: tota una responsabilitat.
 • El mirall del cuidador de pacients crònics domiciliaris
 • El rol infermer en la atenció i la resolució de patologia aguda en Atenció Primària: opinió dels professionals.
 • El sol, amic o enemic?
 • Enfermeria resolutiva, pieza clave para el funcionamiento de un cuap
 • Ens cuidem l’esquena els professionals de la salut?.
 • És una mala xarxa social la responsable de simptomatologia depressiva en els nostres ancians?
 • Espirometria com estratègia motivacional: resultats d’un assaig clínic per avaluar l’ efectivitat per deixar de fumar.
 • Estudi de prevalencia de sospita e maltractament en gent gran
 • Estudi qualitatiu del registre i valoració de les creences i valors al pla de cures:
 • Estudi sobre la qualitat de les espirometries en un centre d’assistència primària
 • Evaluación de las intervenciones educativas sobre la vacunación sistemática en preadolescentes en la escuela
 • Existeixen diferències en el coneixement de l’estat vacunal enfront el tètanus en personal dels serveis públics segons utilitzen assistència sanitària pública o privada?.
 • Experiència: “pacient actiu” mpoc
 • Factores de riesgo cardiovascular y calidad de vida en pacientes con   sobrepeso y obesidad en atencion primaria.  Resultados descriptivos. Estudio  imoap
 • Factors de risc relacionats amb el no compliment del tractament amb bifosfonats en la població catalana
 • Fonts d’informació sobre els diferents tipus de termómetres corporals i el seu ús
 • Freqüentació dels pacients amb insuficiencia cardiaca atesos en atenció primària
 • Gestió de les relacions interpersonals dins l’Equip: “Tu estas be i jo també”
 • Gestió demanda aguda infermeria 2010-2012
 • Gestió econòmica eficaç i eficient per part de la infermera d’un centre d’urgències d’atenció primària (CUAP)
 • Han canviat els nostres hàbit alimentaris degut a la crisis?
 • Identificació i cura de pacient amb situació de patologia crònica avançada a la  comunitat
 • Infermeria a l’escola i Flors de Bach “Un repte per l’ infermeria comunitaria”
 • Influència d’un programa d’activitat física estructurat en la millora dels paràmetres físics i bioquímics
 • Informe infermer: Eina de comunicació sanitària
 • Insuficiència cardíaca: en sabem prou?
 • Intervenció d´ infermeria en el mantenimient  de la lactància materna a atenció primària
 • Itb: cribatge en atenció primaria.
 • Jo bec lo normal
 • L’EAP participa en el dia mundial de l’activitat física
 • La “febre”: consulta freqüent entre els més joves
 • La incontinència urinària en dones. Conèixer la funcionalitat del sòl pèlvic per millorar-la.
 • La reconsulta de les visites urgents resoltes per infermeria en un CAP
 • L'entorn de la malaltia neurodegenerativa
 • Millora del cribatge del consum d’enol
 • Millorar la gestió de la pròpia salut mitjançant un programa d’educació grupal en hipertensió arterial(hta)
 • Modelo transcultural aplicado a pie diabético en atención primaria
 • Nou disseny de gestió de casos en l ‘infermeria
 • Noves competències de la infermeria comunitària: Gestió de casos en un Programa de Pacient Crònic Complex ( PCC)amb ICC
 • Noves demandes dietètiques a la consulta d’Atenció Primària
 • Obesitat un repte per infermeria.
 • Pacient crònic complexe: el futur de    l’atenció primària
 • Patologia aguda banal: anàlisi de la resolució d’infermeria
 • Perfil del pacient amb IC
 • Perfil del paciente con obesidad mórbida en un centro  de Atención Primaria
 • Perfil lipídic,el registrem bé
 • Plans de cures una eina per avançar cap a l’excel•lència professional
 • Prescripció infermeria : una experiència on-line
 • Prevalença de la malaltia arterial perifèrica(map) no diagnosticada en pacients sense malaltia cardiovascular (mcv) coneguda.
 • Prevalença de sobrepès i obesitat
 • Procés d’intervenció comunitària en una àrea bàsica de salut comunitària
 • Procés de millora assistencial als pacients crònics domiciliaris i pluripatologics amb diagnòstic de fragilitat
 • Professionals sense fum
 • Programa ATDOM en l’ABS Garraf Rural: On estem?
 • Programa de Pacient Expert (PPE) i Malaltia Pulmonar Obstructiva Crónica (MPOC): Una bona combinació !
 • Protocol per l’abordatge del maltractament a la gent gran
 • Proyecto gapic(grupo paciente activo en prevencion de insuficiencia cardiaca) en hipertension arterial.
 • Què diuen  els professionals sanitaris d’ap respecte a l’exercici físic
 • Que en saben dels anticoagulants orals, els nostres pacients?
 • Reincidencia en el consumo de la anticoncepción de emergencia
 • Relació entre comorbiditat i fragilitat en la població geriàtrica d’una Àrea Bàsica de Salut (ABS) urbana
 • Relació entre comorbiditat i simptomatologia depressiva en la població geriàtrica d’una Àrea Bàsica de Salut (ABS) urbana.
 • Resolució de la gestió compartida de la demanda espontània a la Consulta d’Infermeria Pediàtrica durant l’any 2011
 • Salut i escola, desenvolupant la consulta oberta per evitar les conductes de risc dels adolescents
 • Sobrecàrrega del avis cuidadors
 • Són els paràmetres antropomètrics i bioquímics bons indicadors de l’estat nutricional de les persones grans?
 • Són fiables els tensiòmetres dels nostres pacients?
 • Temperatura corporal: Sondeig sobre el concepte de “febre” i les diferents formes de medició entre  pacients i professionals.
 • Temperatura corporal:Discrepància entre professionals d’atenció primària pel que fa als valors de referència
 • Tenir un perfil professional en xarxes socials, pot ajudar als adolescents
 • Tesina fi màster: estudi de l’estil d’aprenentatge del professional-tutor com a punt de partida per la capacitació docent
 • Tipología de pacientes con continuidad asistencial en un CAP
 • Tot al seu lloc.Sabem gestionar correctament els nostres residus sanitaris?
 • Una experiència; la Infermera referent en  Diabetis Mellitus a un  Centre d’Atenció Primària, una estratègia efectiva  en l’abordatge de la malaltia.
 • Utilitat del taller de risc cardiovascular
 • Valoració de la tècnica inhalatoria en pacients d’un centre d’atenció primària(CAP).
 • Valoració de les famílies participants en el programa NEREU.
 • Valoración grupos psicoeducativos en atención primaria dirigidos a personas con diferentes trastornos de ansiedad
 • Variabilitat de la detecció d’urgències vitals per administratius del CAP
 • Xarxa de recolzament social en el primer any de la maternitat

Plantilla Comunicació